ยินดีต้อนรับท่านสู่หน้าเว็ป โรงเรียนลำสนุ่น ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.......โดยมีท่านผู้อำนวยการ นางสุภัทรา บุตรรักษ์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน....................................

Wednesday, August 19, 2009

โรงเรียนลำสนุ่น จ.ปทุมธานี


โรงเรียนลำสนุ่น จ.ปทุมธานี
ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ความเป็นมา โรงเรียนลำสนุ่นเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2481 โดยใช้อาคารมัสยิดลำสนุ่นเป็นสถานที่เรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม 80 % นักเรียนนับถือศาสนาพุทธ 20 % โรงเรียนได้พัฒนามีการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นและได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก
สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนและชุมชนที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคือ สภาพเศรษฐกิจ รอบๆ โรงเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมอาชีพกรรมกรรับจ้างทั่วไป และค้าขายซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดไท สถาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน ในส่วนที่เป็นครอบครัวใหญ่คือกลุ่มคนที่ในชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ ตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย แต่ในส่วนที่เป็นครอบครัวเดี่ยวนั้น จะเป็นพวกที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และมารับจ้างเป็นกรรมกร ในหมู่บ้านจัดสรรใกล้ชุมชน โดยอาศัยอยู่ในบ้านเช่า ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ทำให้ขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างทำมาหากิน ไม่มีเวลาดูแล ให้ความอบอุ่นแก่บุตรหลานวัฒนธรรมของชุมชนรอบโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีความยึดมั่นในศาสนา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นเดิม จะเห็นได้จากในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ จะหยุดเรียนไปร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนา ในมัสยิดประจำหมู่บ้าน และส่วนที่นับคือศาสนาพุทธ ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ผู้ปกครอง จำนำนักเรียนไปร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่นเดียวกัน

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนุ่น
นาง สุภัทรา บุตรรักษ์

ประวัติโรงเรียน คลิ๊ก http://lumsanun1.blogspot.com

ทำเนียบผู้บริหาร คลิ๊ก http://lumsanun2.blogspot.com

ทำเนียบครู อาจารย์ คลิ๊ก http://lumsanun3.blogspot.com

อาคารสถานที่ คลิ๊ก http://lumsanun4.blogspot.com

ปรัชญา คติพจน์ วิสัยทัศน์ คลิ๊ก http://lumsanun5.blogspot.com

......................................................................................................................................................

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คลิ๊ก http://lumsanun6.blogspot.com
กลุ่มสาระภาษาไทย คลิ๊ก http://lumsanun7.blogspot.com
กลุ่มสาระสังคมศึกษา คลิ๊ก http://lumsanun8.blogspot.com
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คลิ๊ก http://lumsanun9.blogspot.com
กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพคลิ๊ก http://lumsanun10.blogspot.com
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คลิ๊ก http://lumsanun11.blogspot.com
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา http://lumsanun12.blogspot.com
กลุ่มสาระดนตรี ศิลปะ คลิ๊ก http://lumsanun13.blogspot.com
กล่มปฐมวัย คลิ๊ก http://lumsanun17.blogspot.com
.....................................................................................................................................................
ภาพรวมกิจกรรมนักเรียน คลิ๊ก http://lumsanun14.blogspot.com
ภาพรวมวันสำคัญของโรงเรียน คลิ๊ก http://lumsanun15.blogspot.com
ภาพรวมการแข่งขันกีฬาต่างๆ คลิ๊ก http://lumsanun16.blogspot.comเชิญเลื่อนดูภาพด้านล่างค่ะ